Informacje o egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2017/2018

Terminy egzaminu gimnazjalnego

W terminie głównym:

część humanistyczna

18 kwietnia 2018 r.(środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

część matematyczno - przyrodnicza

19 kwietnia 2018 r.(czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

język obcy nowożytny

20 kwietnia 2018 r.(piątek)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

W terminie dodatkowym:

część humanistyczna

4 czerwca 2018 r.(poniedziałek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

część matematyczno - przyrodnicza

5 czerwca 2018 r.(wtorek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

język obcy nowożytny

6 czerwca 2018 r.(środa)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Czas trwania poszczególnych zakresów/poziomów egzaminu gimnazjalnego

 

arkusz standardowy

przedłużenie czasu

Historia i wiedza              o społeczeństwie

60 min

do 80 min

Język polski

90 min

do 135 min

Przedmioty przyrodnicze

60 min

do 80 min

Matematyka

90 min

do 135 min

Język obcy nowożytny

(poziom podstawowy)

60 min

do 80 min

Język obcy nowożytny

(poziom rozszerzony)

60 min

do 90 min

Inne ważne terminy związane z przeprowadzeniem egzaminu to:

do 30 września 2017r.

złożenie przez rodziców deklaracji wskazującej język obcy nowożytny,  z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego

do 15 października 2017r.

przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

do 23 listopada 2017r.

złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu                  ze  wskazanych sposobów dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu, po otrzymaniu pisemnej informacji

do 18 stycznia 2018r.

złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach

do 30 marca 2018r.

przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym w 2018 roku

 1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 3. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać                  z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 4. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

     

Uprawnieni do

dostosowania

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia

osoby niewidome                      i słabowidzące

sprzęt i  oprogramowanie specjalistyczne

(odpowiednie do ustalonego dla danego

zdającego dostosowania warunków

przeprowadzania egzaminu)

obowiązkowo

szkoła

osoby

słabowidzące

przybory optyczne, z których zdający

korzysta na co dzień

fakultatywnie

zdający

uczniowie, o których mowa w art. 165 ust.1

ustawy z dnia 14

grudnia 2016r. Prawo

Oświatowe (cudzoziemcy)

słownik dwujęzyczny (polsko

- obcojęzyczny i obcojęzyczno - polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (dotyczy części 1. i 2. egzaminu gimnazjalnego)

fakultatywnie

zdający lub

szkoła

wszyscy uprawnieni do dostosowania

komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem,

jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane

obowiązkowo

szkoła

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

 1. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w „Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia                       1 września 2017r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018” – www.oke.poznan.pl

 1. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego:
  1. a)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
  2. b)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
  3. c)orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
  4. d)zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
  5. e)opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,              o specyficznych trudnościach w uczeniu się
  6. f)pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:
 • objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną
 • cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.
 1. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego polega między innymi na:
 2. a)zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
 3. b)zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 4. c)wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 5. d)odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
 6. e) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
 7. f)zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu gimnazjalnego nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

 1. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.
 2. Jeżeli zdający przystępują do obu zakresów/poziomów danej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanej tego samego dnia w tej samej sali, losowanie stołów przeprowadza się tylko jednokrotnie, przed rozpoczęciem pierwszego                                       z zakresów/poziomów danej części egzaminu.
 3. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.
 4. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy                    z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 5. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.
 6. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.
 7. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 8. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.
 9. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
 10. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące                 w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.
 11. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:
 12. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych
 13. Przed rozpoczęciem każdego zakresu odpowiedniej części egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego, uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL,                  a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
 14. Uczeń koduje:
 15. w części pierwszej z zakresu:
 • historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi
 • języka polskiego – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi
 1. w części drugiej z zakresu:
 • przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi
 • matematyki – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi (w przypadku tego arkusza – w związku z przeprowadzanym e-ocenianiem – kodowaniu będą podlegać obie kartki przeznaczone na zapisanie rozwiązań zadań otwartych.
 1. w części trzeciej:
 • w przypadku arkusza na poziomie podstawowym – zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi
 • w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi.
 1. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.
 2. Bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu z języka obcego nowożytnego następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.
 3. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).
 4.  Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz zapisał rozwiązania zadań otwartych na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych.
 5. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
 6. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym                      o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 7. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę                  z arkuszem egzaminacyjnym:
 8. informuje zdających o zakończeniu pracy
 9. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
 10. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów
 11. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.
 12. Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to. Jest to szczególnie ważne, ponieważ do sczytania w okręgowej komisji egzaminacyjnej wysyłane są wyłącznie karty odpowiedzi, a do sprawdzenia przez egzaminatorów – karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych.
 13. Po zakończeniu każdego zakresu/poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych (jeżeli stanowią część arkusza) oraz karty odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.
 14. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej prace egzaminacyjne do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
 15. Pomiędzy poszczególnymi zakresami/poziomami danej części egzaminu gimnazjalnego następuje przerwa. 
 16. W przypadku:
 17.  stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
 18. wniesienia lub korzystania przez ucznia w Sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
 19. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

                             – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia uczniowi dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu.

                            

Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 2. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.
 3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą – wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. O wyznaczonym terminie wglądu OKE informuje wnioskodawcę.
 4. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza miejsce wglądu.
 5. Zasady wglądu.
  1. Potwierdzenie uprawnienia do dokonania wglądu. Na wgląd należy zgłosić się                       z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby/osób dokonujących wglądu.
  2.  Forma udostępniania prac do wglądu. Osobie uprawnionej do wglądu udostępnia się pracę egzaminacyjną w formie, w jakiej została przekazana przez zdającego i oceniona przez egzaminatora / oceniona z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi. Przed udostępnieniem pracy do wglądu zabezpiecza się dane osobowe egzaminatora przed nieuprawnionym ujawnieniem.
  3.  Czas trwania wglądu. Czas wglądu do jednej pracy egzaminacyjnej wyznaczony przez dyrektora komisji okręgowej nie może być krótszy niż 30 minut. Na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, po upływie czasu wyznaczonego przez dyrektora komisji OKE, czas wglądu może zostać wydłużony w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, po uwzględnieniu liczby wglądów wyznaczonych na dany dzień.
  4.  Osoby obecne podczas wglądu. Podczas wglądu obecny jest pracownik okręgowej komisji egzaminacyjnej. Przed rozpoczęciem wglądu pracownik OKE informuje osobę dokonującą wglądu o tym, czy jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania merytoryczne dotyczące rozwiązań / zadań / liczby punktów przyznanych przez egzaminatora lub czy istnieje możliwość rozmowy z ekspertem przedmiotowym.
  5.  Zasady oceniania rozwiązań zadań. Podczas dokonywania wglądu uczniowi lub jego rodzicom zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań.
  6. Przebieg wglądu. Po sprawdzeniu danych osobowych osoby/osób dokonujących wglądu, osoba przeprowadzająca wgląd:
 • upewnia się, czy osoba dokonująca wglądu zapoznała się z zasadami wglądu
 • przekazuje osobie dokonującej wglądu informacje, o których mowa w pkt. 5b.
 1. Wykonywanie kserokopii oraz zdjęć pracy egzaminacyjnej. Praca egzaminacyjna nie może być kopiowana. Możliwe jest natomiast wykonywanie zdjęć pracy egzaminacyjnej, w całości lub w części.
 2.  Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych. Podczas wglądu dozwolone jest korzystanie z aparatu telefonicznego, który jest integralną częścią urządzenia telekomunikacyjnego, np. telefonu komórkowego.
 3.  Sporządzanie notatek przez osobę dokonującą wglądu. Osoba dokonująca wglądu ma prawo sporządzania notatek podczas wglądu, korzystając z materiałów przekazanych przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osobom dokonującym wglądu należy zapewnić kartki formatu A4 oraz długopisy (w kolorze określonym przez OKE). Osoby dokonujące wglądu nie mogą robić notatek, korzystając z własnych materiałów i przyborów do pisania.
 4.  Zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących sprawdzenia pracy. Jeżeli podczas wglądu osoba uprawniona do wglądu zgłasza zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia pracy, w tym liczby punktów przyznanych przez egzaminatora, w pierwszej kolejności   okręgowa komisja egzaminacyjna powinna dążyć do wyjaśnienia wątpliwości podczas wglądu.
 5. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów

Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w

 terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

 1. Szczegółowa procedura postępowania w takich sytuacjach opisana została w rozdziale 7.5 Informacji  o sposobie organizacji przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 ()

 

Dodatkowe informacje

 
     
 1. Zaświadczenia/informacje o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego wydane zostaną w dniu zakończenia roku szkolnego – 22 czerwca 2018r.
 2. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły.
 3. Z „Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania  egzaminu gimnazjalnego  w roku szkolnym 2017/2018” mogą Państwo zapoznać się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem: www.oke.poznan.pl
 4. Na stronie internetowej CKE:  www.cke.edu.pl w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu dostępne są:
 5. Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012
 6. przykładowe arkusze egzaminacyjne
 7. arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2017
 8. sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach.


 


Nasze certfikaty

Początek strony